Budujemy z tradycją od 1965 roku

Realizacje

Hydrotechnika - wybrane realizacje z ostatnich lat

Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. Miasta Lwówek Śl. m. Lwówek Śl.
Gorzów – Jasiniec – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty w km wału 39+700-46+000
Przebudowa i odbudowa zbiorników małej retencji na obiekcie Lubiec o łącznej powierzchni lustra wody 66,66 ha i kubaturze 548 650 m3
Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 – 3+350 Huta Szkła – Koćmierzów w msc. Sandomierz – etap I w km 0+000 – 1+500
Przebudowa rowu B-9 (ze zbiornikiem retencyjnym) na osiedlu Stabłowice – etap 1
Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń
Przebudowa wału „Metalchem” m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku – etap I
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie” – etap IV – wał prawy P-XII dł. 2133 m
Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do 482,2 w rejonie Dobrzęcin – Pomorski, gm. Czerwiensk
Budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami na terenie Radomska (dzielnic Stobiecko Miejskie i Wymysłówek)
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie” – etap II – wał prawy P-XIII dł. 488 m
Przebudowa przepustu fi 800 mm, L=18,5 m oraz wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w przekrojach LP 34 – LP 35 na dł. 50 m
Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego Balcerzowice w Leśnictwie Nogowczyce
Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego – polderu w Piekarach, gm. Liszki, wojwództwo małopolskie
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie” – etap I – wał L - X dł. 500 m
Budowa zbiornika małej retencji dla zadania nr 18 – zbiornik „Reglowiec”
Budowa stopnia wodnego Malczyce – wykonanie wału lewego rzeki Odry na odcinku 0+000 – 4+945”
Budowa stopnia wodnego Malczyce – Wykonanie podwyższenia terenu brzegu prawego rzeki Odry powyżej nabrzeża: część B1 i B2 na wysokości wsi Grodzanów
Budowa stopnia wodnego Malczyce – Kanał odwadniający Zakrzów – Rzeczyca w km 0+000 – 1+296
Budowa stopnia wodnego Malczyce – Wykonanie zbiornika do nawodnień lasów łęgowych oraz wykonanie robót uzupełniających
Budowa stopnia wodnego Malczyce – Przeprojektowanie wlotu i wylotu do akweny na prawym brzegu
Remont prawostronnego wału rzeki Liswarty na długości 0,950 km w m. Starokrzepice – Zawodzie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie”
Regulacja cieku Stoła
Przebudowa przeciwpowodziowej infrastruktury technicznej w rejonie zbiornika SOŚNICA I i terenów przyległych.
Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy w km 56+947 – 57+548
Rozdział wód rzeki Warty w km 697+930 na właściwe koryto oraz Kanał Młynówki w miejscowości Śliwaków, gm. Kłomnice, powiat częstochowski
Zbiornik Wodny Kuźnica Warężyńska
Rekultywacja zalewiska Wn-35 na terenie Gminy Gierałtowice
Odbiór i lokowanie odpadów pogórniczych pochodzących z KWK Jankowice z zastosowaniem ich przy formowaniu obiektu rekreacyjno – widokowego w rejonie Północ do rzędnej 330 m n.p.m.
Likwidacja zagrożenia powodziowego na zawalu rzeki Kłodnicy w km 60+540 – 60+850 w Mikołowie – Borowej Wsi – wykonanie budowli ochronnej dla KW S.A. Oddział KWK Sośnica – Makoszowy
Remont stopnia wodnego z piętrzeniem na rzece Liswarcie w km 36+750 w m. Krzepice, gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie.
Regulacja koryta cieku Międzyrzeckiego od ul. Bielskiej do ul. Strażackiej w Międzyrzeczy Górnym gm. Jasienica
Regulacja potoku Paniówka z budową powierzchni retencyjnej, przepompowni, zastawki oraz rurociągów tłocznych w gminie Gierałtowice
Regulacja rzeki Puńcówka
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Warta o długości 5,2 km na terenie miasta Częstochowy i w m. Słowik, gm. Poczesna, pow. częstochowski, woj. śląskie” – etap III – wał lewy L-XI dł. 318 m

Kanalizacja i drogi - wybrane realizacje z ostatnich lat

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy – etap I
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – Etap III i IV
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I
Przebudowa ulicy Wiśniowej we Włoszczowie wraz z Budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie
Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno: ul. Wronczyńskiej, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz Przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O, 2202 i 2204 O w miejscowości Olesno
Przebudowa drogi leśnej gruntowej Niwy – Śródlesie w leśnictwie lisów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Osiek gm. Galewice
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach II Faza. Zadanie 3 – Opatowice
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Polowa – Borowa gm. Szczerców
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap II, gmina Opatówek
Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla sołectw Hucisko i Grojec w Gminie Boronów, Zadanie I – budowa kanalizacji sanitarnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kuniowie
Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych w dzielnicy Kozłowa Góra w Piekarach Śląskich