Budujemy z tradycją od 1965 roku

Informacje dla Akcjonariuszy

Wezwanie do złożenia akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, adresem: 42 – 700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097405, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1.008.280,00 zł., w całości opłacony, NIP 575-000-78-36, REGON 150011740, BDO: 000175888 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Niegolewskich 7, 42–700 Lubliniec, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00.