Budujemy z tradycją od 1965 roku

Informacje dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, NIP: 5750007836, kapitał zakładowy 1 008 280,00 zł., której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 ksh, zwołuje na dzień 21 czerwca 2024 r., na godz. 15:00, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ") z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
 2. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej/Rezygnacja z wyborów Komisji Skrutacyjnej.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
 6. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 7. 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
 8. 8. Dyskusja.
 9. 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023,
  d) podziału zysku za rok obrotowy 2023
 10. 10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo uczestniczenia w ZWZ mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, zgodnie z art. 407 § 1 ksh będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ będzie umieszczone na stronie internetowej: www.rpm.com.pl

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZ.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnictwo powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad ZWZ. Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych albo spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy 
z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania
w dniu ZWZ, przed salą obrad od godz. 14:30.