Budujemy z tradycją od 1965 roku

Informacje dla Akcjonariuszy

Ogłoszenie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, NIP: 5750007836, kapitał zakładowy 1 008 280,00 zł., której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 ksh, zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r., na godz. 1500, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ") z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  2. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  3. c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021,
  4. d) podziału zysku za rok obrotowy 2021,
  5. e) ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej,
  6. f) wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
  7. g) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo uczestniczenia w ZWZ mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, zgodnie z art. 407 § 1 ksh będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ będzie umieszczone na stronie internetowej: www.rpm.com.pl

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZ.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnictwo powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad ZWZ. Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych albo spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy 
z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania
w dniu ZWZ, przed salą obrad od godz. 1430.

Wezwanie do złożenia akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, adresem: 42 – 700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097405, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1.008.280,00 zł., w całości opłacony, NIP 575-000-78-36, REGON 150011740, BDO: 000175888 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Niegolewskich 7, 42–700 Lubliniec, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00.